Sökning

rakennuspiirustus, Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28; Ritning till Facade-förändring af Stenhusbyggnaden å tomten No 8 i hörnet af Unions- och Norra Esplanade-Gatorne

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

rakennuspiirustus, Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28; Ritning till Facade-förändring af Stenhusbyggnaden å tomten No 8 i hörnet af Unions- och Norra Esplanade-Gatorne

sisällön kuvaus: Pohjoinen Esplanadinkatu 19/Unioninkatu 28, muutospiirustus. Fasadi.

Ruotsinkielinen teksti:

otsikko: Ritning till Facade-förändring af Stenhusbyggnaden å tomten No 8 i hörnet af Unions- och Norra Esplanade-Gatorne

Julkisivupiirros: Facade mot Esplanade-Gatan

Vasemmassa yläkulmassa valtiovaravaliokunnan tarkistusleimalla varustetut 20 pennin ja 40 pennin leimamerkit.

Vasemmassa yläkulmassa otsikon vieressä piirustuksen tarkastusmerkintä :

År 1876 den 4 April anställdes sådan syn, som sista momentet af §43 uti gällande Byggnadsordning föreskrifver på sätt syninstrumentet af denna dag desom närmare utvisar Datum som ofvan. Flor. Granholm.

Otsikon oikealla puolelle piirustuksen hyväksymismerkintä:

Facaden granskad och godkänd. Helsingfors å Öfverstyrelsen för Allmänna byggnaderna, den 3, Mars 1876. Enligt befallning K. F. Aminoff.

Hyväksymismerkinnän alla: Lösen 3 fm 40 pni.

Oikeassa alakulmassa tekijän nimimerkintä ja päiväys: Helsingfors i Februari 1876. Th. Höijer.

Kuvan alla mittakaava jalkoina (Fot).

Sparad: